Reklamasjon

Reklamasjonsrutiner

  • Ved reklamasjon er det viktig at våre rutiner følges. Det må også kartlegges om feilen dekkes av garantien, er en normal slitasjefeil eller skyldes forhold på kundens side.
  • Feil / mangler skal rapporteres til oss snarest mulig. Om ikke feilen / mangelen rapporteres innen rimelig tid, mister kunden sin rett å gjøre den gjeldende. Vi vil snarest mulig, etter at feilen / mangelen er rapportert, iverksette tiltak for utbedring.
  • Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt med oss, iverksette tiltak for utbedring av feil / mangel for så å sende regning til oss.
  • Det kan medføre at kunden må betale deler av, eller hele reparasjonen selv. Om kunden prøver å reparere feilen / mangelen selv vil garantien og reklamasjonen kunne bortfalle i sin helhet.
  • Utbedring av feil / mangel skal foregå på vårt verksted på Raufoss. Andre verksteder kan unntaksvis benyttes. Det er vi som bestemmer hvor reparasjon skal foregå.
  • Det er kjøper som, for egen regning, må sørge for å levere/hente motorsykkel til Glomstad Motor AS eller valgt verksted.
  • Eventuelle deler skaffes til veie av oss - via våre egne leverandører.

Anbefal til en venn

 

Vis interesse

 

"Vi er ikke tilgjengelig for øyeblikket, kontakt oss her